You are here

Projekt nowego regulaminu Samorządu Studentów IH UW

16 stycznia 2015 roku o godzinie 18:30 odbędzie się w sali nr 125 Instytutu Historycznego, Walne Zebranie Studentów IH UW. Celem Walnego Zebrania jest uchwalenie Regulaminu Samorządu Studentów IH UW.

Oto projekt nowego regulaminu:

Regulamin Samorządu Studentów
Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Wszyscy studenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej
Instytutem, tworzą Samorząd Studentów Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego,
zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca
2006 r. (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego Nr 7a, poz. 94 z późn. zm.),, Regulaminu
Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2011 r. (Monitor Uniwersytetu
Warszawskiego Nr 2, poz. 25 z późn. Zm.) oraz niniejszego Regulaminu.
§2
Samorząd działa poprzez swoje organy oraz swoich przedstawicieli.
§3
Zadaniem Samorządu jest dbanie o dobro wszystkich studentów Instytutu, a w szczególności:
1) obrona praw studenckich;
2) popieranie inicjatyw studenckich w zakresie nauki, kultury, publicystyki, sportu i turystyki;
3) uczestniczenie w realizacji zadań Instytutu, w tym w zakresie procesu dydaktycznego;
4) pomoc w sprawach socjalnych;
5) wybór przedstawicieli do kolegialnych organów Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu;
6) opiniowanie decyzji władz Instytutu w sprawach finansowych, dydaktycznych i innych,
przewidzianych w odpowiednich aktach prawnych.
Rozdział II
Organy Samorządu
§4
Organami Samorządu są:
1) Zarząd Samorządu Studentów Wydziału, zwany dalej Zarządem;
2) Walne Zebranie Studentów Wydziału, zwane dalej Walnym Zebraniem;
3) Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Wydziału, zwana dalej Komisją
Wyborczą;
4) Komisje Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Historycznego.
§4a
1. Wybory do organów Samorządu oraz wybory przedstawicieli Samorządu w innych
organach odbywają się co roku.
.
Rozdział III
Zarząd Samorządu Studentów IH UW
§5
1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu.
2. Zarząd składa się z siedmiu członków.
3. Zarząd zbiera się przynajmniej raz w miesiącu, z wyłączeniem wakacji letnich i
zimowych.
4. Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza oraz
czterech członków zwykłych.
5. Pierwsze zebranie nowego Zarządu musi nastąpić nie później niż 10 dni po jego wybraniu.
6. Zarząd podejmuje decyzje drogą uchwały poprzez głosowanie zwykłą większością głosów,
chyba że Regulamin stanowi inaczej.
§6
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów
Samorządu, a w szczególności:
1) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Regulaminie Studiów UW;
2) powoływanie pełnomocników Zarządu oraz Przewodniczących i Członków Komisji
Samorządu, które powoływane są do wykonywania zadań z poszczególnych dziedzin;
3) wnioskowanie do Dyrektora IH o powołanie członków Komisji Stypendialnej IH;
4) wyrażenie zgody na treść nadawanego przez Dyrektora IH Regulaminu przyznawania i
wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów IH;
5) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz IH;
6) dokonywanie wykładni niniejszego Regulaminu;
7) podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania;
8) wyrażanie zgody na powołanie zastępcy kierownika jednostki ds. studenckich powoływanego
w trybie art. 76 ust 6. Ustawy, wskazywanie przedstawicieli Samorządu w komisji rekrutacyjnej
jednostki;
9) wnioskowanie o powołanie spośród nauczycieli akademickich wydziału opiekuna roku studiów
lub opiekuna wyodrębnionej grupy studentów oraz opiniowanie powołania;
10) opiniowanie powołania pełnomocnika ds. studenckich lub kierownika studiów;
11) organizowanie życia pozanaukowego studentom Instytutu Historycznego.
§7
Przewodniczący:
1) reprezentuje Zarząd wobec władz Instytutu i organów Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego;
2) kieruje bieżącymi pracami Zarządu;
3) przedstawia Dyrektorowi ds. Studenckich i studentom Instytutu do 15 października każdego roku
sprawozdanie z działalności Zarządu;
4) przewodniczy obradom Zarządu oraz Walnego Zebrania do czasu wyboru Przewodniczącego
Walnego Zebrania;
5) kieruje pracami każdej Komisji, w razie zawieszenia jej Przewodniczącego do czasu wybrania
jego następcy;
6) wnioskuje o zwołanie Walnego Zebrania;
7) Przewodniczący Zarządu jednostki jest z urzędu przedstawicielem Samorządu w Radzie
Instytutu Historycznego oraz w Radzie Wydziału Historycznego;
8) w przypadku równej ilości głosów, decydujący głos w czasie spotkań Zarządu ma
Przewodniczący;
9) Przewodniczący ma prawo zawiesić członka Zarządu w wypadku stwierdzenia rażących
uchybień w jego działalności;
10) Przewodniczący proponuje kandydatów na Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza
Zarządu oraz Przewodniczących Komisji.
§8
Wiceprzewodniczący:
1) zastępuje Przewodniczącego w czasie jego nieobecności;
2) reprezentuje Zarząd wobec władz Instytutu i organów Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego.
§9
Sekretarz
1) sporządza protokoły z obrad Zarządu;
2) przygotowuje wspólnie z Przewodniczącym uchwały;
3) wyraża opinię dotyczącą uchwał i innych aktów prawnych proponowanych przez pozostałych
członków Zarządu.
§10
Kworum niezbędne do podjęcia uchwały przez Zarząd stanowi 4 członków Zarządu. Pośród
obecnych wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
§11
1. W razie stwierdzenia rażących uchybień w pracach członka Zarządu Przewodniczący
Zarządu może zawiesić go w sprawowanych funkcjach, przy czym w ciągu siedmiu
dni zwołuje posiedzenie Zarządu, który większością głosów może uchylić
zawieszenie.
2. W przypadku utrzymania zawieszenia Zarząd określa czas jego trwania.
3. Zawieszony członek Zarządu:
1) traci dostęp do finansów jednostki, jeśli takowy posiada;
2) traci głos na Zarządzie;
3) przestaje pełnić funkcję Przewodniczącego Komisji, jeśli takową pełni;
4) jeżeli zawieszony członek pełni funkcję Wiceprzewodniczącego, lub Sekretarza pozostali
członkowie Zarządu powołują na jego miejsce nową osobę.
3. W przypadku ustalenia okresu zawieszenia na czas dłuższy niż czternaście dni, Zarząd zwołuje
Walne Zebranie w ciągu dwudziestu jeden dni w celu odwołania zawieszonego członka Zarząd.
4. W wypadku nie odwołania członka Zarządu przez Walne Zebranie, zawieszenie w pracach
członka zostaje uchylone.
Rozdział IV
Komisje Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Historycznego
§12
1. Na początku Zarządu, Zarząd drogą uchwały ustala liczbę oraz zakres działalności
Komisji.
2. Przewodniczących Komisji powołuje i odwołuje Zarząd drogą uchwały. Przewodniczący Komisji
kieruje jej pracami i na bieżąco informuje o nich Zarząd, koordynuje i organizuje prace Komisji
oraz odpowiada za jej działalność przed Zarządem.
3. Przewodniczący Komisji może nie być członkiem Zarządu, jeżeli nim nie jest otrzymuje drogą
uchwały opiekuna wybranego spośród członków Zarządu.
4. Do kompetencji Komisji należy:
1) wykonywanie prac zleconych przez Zarząd w danym zakresie;
2) praca koncepcyjna w zakresie działalności Komisji;
3) pomniejsze sprawy bieżące związane z działalnością Komisji w danym zakresie.
4. Przewodniczący Komisji mogą być obecni na spotkaniach Zarządu, ale nie są uprawnieni do
glosowania.
Rozdział V
Walne Zebranie Studentów Instytutu Historycznego UW
§13
1. Walne zebranie Studentów Instytutu Historycznego UW, zwane dalej Walnym Zebraniem jest
organem uchwałodawczym Samorządu.
2. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy studenci Instytutu.
§ 14
1. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek
Przewodniczącego Zarządu lub na wniosek 5% studentów Instytutu, ale nie mniej niż dziesięciu
osób.
2. Informacja na temat Walnego Zebrania jest podawana do wiadomości studentów Instytutu,
Zarządu SS UW i Komisji Wyborczej SS UW co najmniej na siedem dni przed terminem Walnego
Zebrania.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2 zawiera termin, miejsce oraz proponowany porządek
Walnego Zebrania.
4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej 3% wszystkich studentów Instytutu.
5. Komisja Skrutacyjna Walnego Zebrania jest wybierana podczas Walnego Zebrania z grona
zgłoszonych kandydatów, wśród których nie może być członków Zarządu Samorządu.
§15
1. W przypadku odwołania członka Zarządu lub jego wcześniejszej rezygnacji z pełnionej funkcji
Walne Zebranie wybiera zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3% studentów
Instytutu, nowego członka Zarządu.
2. Kandydować może każdy student Instytutu Historycznego uczestniczący w Walnym Zebraniu.
Rozdział VI
Komisja Wyborcza Samorządu Studentów IH UW
§16
1. Wybory do Komisji Wyborczej odbywają się w semestrze letnim w okresie ustalonym przez
UKW. Do wyborów członków Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału
2. W skład Komisji Wyborczej jednostki wchodzi 5 członków. Można być jej członkiem tylko
przez dwie kadencje.
3. Nie można łączyć mandatu członka Komisji Wyborczej z członkostwem w Zarządzie, Radzie
Wydziału, Radzie Instytutu i Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
4. Wyrażenie zgody na kandydowanie do wyżej wymienionych organów równoznaczne jest ze
zrzeczeniem się mandatu członka Komisji Wyborczej.
5. Wyrażenie zgody na kandydowanie do Komisji Wyborczej nie jest równoznaczne ze
zrzeczeniem się mandatu członka organu, o którym mowa w ust. 3.
6. Niezwłocznie po ukonstytuowaniu się, Komisja Wyborcza uchwala swój Regulamin
bezwzględną większością głosów i wybiera przewodniczącego Komisji Wyborczej.
§17
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji, Komisja uzupełnia swój skład w drodze
kooptacji uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów jej członków. O kooptacji jest
bezzwłocznie informowana UKW SS.
§18
Do kompetencji Komisji należy:
1) zarządzanie i przeprowadzanie wyborów do organów Samorządu i wyborów przedstawicieli
Samorządu;
2) ogłaszanie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych;
3) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów;
4) ogłaszanie wyników wyborów, o których mowa w pkt. a)
5) rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami, o których mowa w pkt. a)
§19
W przypadku niepowołania w jednostce Komisji jej funkcję pełni UKW SS.
Rozdział VII
Przedstawiciele Samorządu w Radzie Instytutu i Wydziału
§20
1. Przedstawiciele Samorządu do Rady Wydziału i Rady Instytutu są reprezentantami studentów
Instytutu w Radzie Wydziału i Radzie Instytutu.
2. Liczbę przedstawicieli Samorządu do Rady Wydziału i Rady Instytutu określają odrębne
przepisy.
§21
1. Przedstawiciele Samorządu do Rady Wydziału i Rady Instytutu w szczególności:
1) aktywnie uczestniczą w pracach Rady Wydziału i Rady Instytutu;
2) na forum Rady Wydziału i Rady Instytutu wyrażają opinie dotyczące spraw
studenckich;
3) w swojej działalności współdziałają z Zarządem, w szczególności informując go o pracach Rady
Instytutu i Wydziału.
Rozdział VIII
Posłowie do Parlamentu Studentów
§22
1. Posłowie do Parlamentu Studentów, zwani dalej Posłami, reprezentują studentów
Instytutu wobec organów Samorządu Studentów na szczeblu Uniwersytetu.
2. Liczbę Parlamentarzystów określają odrębne przepisy.
§23
Posłowie:
1) aktywnie uczestniczą w pracach Parlamentu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego i jego organów;
2) na bieżąco informują Zarząd o pracach i decyzjach organów Samorządu Studentów
na szczeblu Uniwersytetu.
Rozdział IX
Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów IH UW.
§24
Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
§25
1. Czynne prawo wyborcze ma każdy student Instytutu.
2. Bierne prawo wyborcze ma każdy student Instytutu, który wyraził zgodę na kandydowanie, z
wyjątkiem studenta:
1) zawieszonego w korzystaniu z praw studenta w całości na podstawie prawomocnego orzeczenia
Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu;
2) pozbawionego praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego
lub odbywającego karę pozbawienia wolności.
§ 26
1. Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Zarządu Samorządu wymaga pisemnego poparcia co
najmniej pięćdziesięciu studentów Instytutu.
2. Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Zarządu Samorządu zawiera proponowanych
kandydatów na pozostałych członków Zarządu Samorządu.
3. Karty, na których wyraża się poparcie dla kandydata na Przewodniczącego Zarządu Samorządu
zawierają informację o proponowanym składzie Zarządu Samorządu.
4. Poparcie dla kandydata na Przewodniczącego Zarządu Samorządu wyraża się poprzez podanie na
karcie swojego imienia, nazwiska, numeru albumu oraz roku studiów potwierdzonych
własnoręcznym podpisem.
§ 27
1. Oddanie głosu na kandydata na Przewodniczącego Zarządu Samorządu jest równoznaczne z
oddaniem głosów na zaproponowanych przez niego pozostałych członków Zarządu Samorządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu jest równoznaczny z wyborem zaproponowanych
przez niego pozostałych członków Zarządu Samorządu.
Rozdział X
Procedura wyborcza Samorządu Studentów IH UW.
§28
Wybory przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą Samorządu Studentów UW, pełniącej funkcję
Komisji Wyborczej, zwaną dalej KW SS.
§29
1. Kandydaci mogą tworzyć listy wyborcze.
2. Uprawnieni do głosowania oddają głosy poprzez wrzucenie kart do głosowania do oznakowanej i
zabezpieczonej urny. Sposób oznakowania i zabezpieczenia urny zapewniający rzetelne
przeprowadzenie głosowania i jego tajność określają Regulamin Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Regulamin Komisji Wyborczej.
§30
1. Wybory do organów Samorządu odbywają się corocznie, w terminach określonych w Ordynacji
Wyborczej Samorządu Studentów. Termin wyborów ustala Zarząd Samorządu w porozumieniu z
KW SS.
2. Zarząd Samorządu ogłasza, w formie obwieszczenia, informacje o terminie wyborów na co
najmniej dziesięć dni przed wyborami.
§31
1. Każda lista wyborcza może delegować do obserwacji czynności wyborczych dwóch mężów
zaufania.
2. Kandydat niezrzeszony może delegować do obserwacji czynności wyborczych męża zaufania.
§32
1. Wybory może unieważnić Komisja Rewizyjna SS UW. Procedurę wnoszenia wniosku i podjęcia
decyzji o unieważnieniu reguluje Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów UW.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ordynacji
Wyborczej Samorządu Studentów UW.
Rozdział XI
Przepisy końcowe
§33
1. Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów
przy obecności przynajmniej 5% studentów Instytutu Historycznego.
2. Wniosek w sprawie zmiany Regulaminu może złożyć:
a) co najmniej 5% studentów Instytutu;
b) Zarząd;
c) Przewodniczący Zarządu.
3. We wniosku musi być określony czas i miejsce Walnego Zebrania w sposób, który umożliwi
możliwie największej liczbie studentów uczestniczenie w nim.